Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Bởi vì kết quả kiểm tra dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, rất khó để đảm bảo một thuật toán không có lỗi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thường xuyên làm việc để cải thiện công cụ kiểm tra trực tuyến của mình và sửa các lỗi đã xác định. Vì vậy, nếu bạn tìm thấy bất kỳ sai sót hoặc có bất kỳ đề xuất và ý tưởng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@themictest.com

viVI